ཁ་ཐུན།

པར་དབང་། © གཞུང་གྲྭ་ཚང་།

སྒྲ་སྙན་གྱི་རིགས་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་ཞབས་ནས་གནང་བ་མེད་པར་ཆ་ཤས་ཞིག་ཀྱང་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ཆོག།

Dralop Rinpoche (Ngoendro shintudhuipa)


Download Full Length here(Right Click -> Save Link As (Save Target As)TOP

ང་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

གཞུང་གྲྭ་ཚང་། ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: +༩༧༥-༢-༣༣༧༠༨༥
པར་འཕྲིན་ཨང:+ ༩༧༥-༢-༣༢༣༦༦༥

Copyright © 2015 ZHUNG DRATSHANG.