མགར་ས་རྫོང་ཁག་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཐེང་དང་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ།

unnamed

༉ རང་ཟླ ༣ པའི་ཚེས ༡༡ སྤྱི་ཚེས ༧―༥―༡༧ ལས་འགོ་བཟུང་ཉིན་གྲངས ༥ འི་རིང་ལུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་བཞིན་དུ་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་བྱོན་པའི་བླ་མ་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་དངོས་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ ༧ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག ༢༠ ནང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ནང་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་མཇུག་ར་མགར་ས་རྗོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཟབ་མོ་དེ་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དབུ་འདྲེན་མཛད་ནས་མགར་ས་རབ་སྡེའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནང་དོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

Comments
Updated: May 7, 2017 — 6:56 am


TOP

ང་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

གཞུང་གྲྭ་ཚང་། ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: +༩༧༥-༢-༣༣༧༠༨༥
པར་འཕྲིན་ཨང:+ ༩༧༥-༢-༣༢༣༦༦༥

Copyright © 2015 ZHUNG DRATSHANG.