ལྷ་ཁང་གལ་ཅན།

བུམ་ཐང་བྱམ་པ་ལྷ་ཁང་།

jambay_lhakhang

སྤ་དྲོ་སྐྱེར་ཆུ།

Paro-Kyichu-Lhakhang

ཧས་ལྷ་ཁང་དཀར་པོ།།

lhakang karpo

ཧས་ལྷ་ཁང་ནག་པོ།

བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་།

མོནམ་བཅུ་གཅིག་ལྷ་ཁང་།

ཁམས་གསུམ་དཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།
Khamsum youley

ཐིམ་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་རྟེན།

national-memorial-chorten

ལྡུམ་བརྩེགས་ལྷ་ཁང་།

ཐིམ་ཅང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་།

Changangkha Lhakhang (Monastery)

Changangkha Lhakhang (Monastery)TOP

ང་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

གཞུང་གྲྭ་ཚང་། ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: +༩༧༥-༢-༣༣༧༠༨༥
པར་འཕྲིན་ཨང:+ ༩༧༥-༢-༣༢༣༦༦༥

Copyright © 2015 ZHUNG DRATSHANG.