དུས་སྟོན།

Sl. Name of Festival Place of Festival Month (2016) Date
01 Punakha Drubchhen Punakha Dzong, Punakha February 13th -16th
02 Punakha Tshechu Punakha dzong, Punakha February 17th -19th
03 Tharpaling Thongdrol Tharpaling Lhakhang, Chummi, Bumthang February 22nd
04 Chhorten Kora Chorten Kora, Trashiyangtshe February & March 22nd & 9th
05 Gomphukora Gom Kora Lhakhang, Trashigang March 16th -18th
06 Talo Tshechu Talo Gonpa, Punakha March 16th -18th
07 Gasa Tshechu Gasa Dzong, Gasa March 14th -18th
08 Zhemgang Tshechu Zhemgang Dzong, Zhemgang March 15th -19th
09 Paro Tshechu Rinpung Dzong, Paro March 19th -23rd
10 Rhododendron Festival Lamperi Botanical Garden, Dochula, Thimphu April 18th – 20th
11 Domkhar Tshechu Domkhar, Chummi, Bumthang April 16th – 18th
12 Ura Yakchoe Ura Lhakhang, Bumthang April 18th – 20th
13 Nimalung Tshechu Nimalung Dratshang, Chummi, Bumthang June 13th -15th
14 Kurjey Tshechu Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang june 15th
15 Masutaki Mushroom Festival Ura, Bumthang August 22nd – 23rd
16 Tour of the Dragon (Bicycle Race) Bumthang to Thimphu September 3rd
17 Thimphu Drubchen Tashi Chhodzong, Thimphu October 6th -10th
18 Wangdue Tshechu Tencholing Army Ground, Wangduephodrang October 9th -11th
19 Gangtey Tshechu Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang October 9th -11th
20 Tamshing phala Chhoepa Tamshing Lhakhang, Choekhor, Bumthang October 11th -13th
21 Thimphu Tshechu Tashi Chhodzong, Thimphu October 11th -13th
22 Thangbi Mani Tangbi Lhakhang, Choekor, Bumthang October 15th -17th
23 Chhukha Tshechu Chhukha Dzong, Chhukha November 7th -9th
24 Jakar Tshechu Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang November 7th -9th
25 Pemagatshel Tshechu Pemagatshel Dzong, Pemagatshel November 12th -14th
26 Jambay Lhakhang Drup Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang November 14th – 17th
27 Prakhar Duchhoed Prakar Lhakhang, Chummi, Bumthang November 15th- 17th
28 Black Necked Crane Festival Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang November 11th
29 Mongar Tshechu Mongar Dzong, Mongar December 5th -9th
30 Trashigang Tshechu Trashigang Dzong, Trashigang December 8th -10th
31 Jambay Lakhang Singye Cham Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang December 13th
32 Nalakhar Tshechu Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang December 13th -15th
33 Druk Wangyel Tshechu Dochula, Thimphu December 13th


TOP

ང་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

གཞུང་གྲྭ་ཚང་། ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: +༩༧༥-༢-༣༣༧༠༨༥
པར་འཕྲིན་ཨང:+ ༩༧༥-༢-༣༢༣༦༦༥

Copyright © 2015 ZHUNG DRATSHANG.